برندگان مسابقات سیما

برنده اسفند

شیما موحدی اصل از همدان  یک‌شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

برنده مسابقه بهمن ماه

گلی موسوی از همدان    یک‌شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

برنده دی ماه

برنده دی ماهیک‌شنبه، ۲۰ اسفند ۱۳۹۶

برنده آذر ماه

برنده آذر ماهپنج‌شنبه، ۲۳ آذر ۱۳۹۶

برنده آبان 96

برنده آبان 96دوشنبه، ۱۵ آبان ۱۳۹۶

برنده مهر 96

برنده مهر 96چهارشنبه، ۵ مهر ۱۳۹۶

برنده شهریور 96

برنده شهریور 96یک‌شنبه، ۵ شهریور ۱۳۹۶

برندگان مرداد 96

برندگان مرداد 96شنبه، ۱۱ شهریور ۱۳۹۶

برندگان تیر 96

برندگان تیر 96جمعه، ۱۶ تیر ۱۳۹۶

برندگان خرداد 96

برندگان خرداد 96شنبه، ۱۳ خرداد ۱۳۹۶