نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
سخنرانی مذهبی 13:30
تکرار ویژه برنامه افطار 14:00
فیلم سینمایی 15:00
تکرار چمن گل 16:30
سابقون 18:00
ویژه برنامه افطار و اذان مغرب 19:45
سریال نفس گرم 21:00
اخبار استان 22:30
فیلم سینمایی چهارشنبه 00:00
سریال طنز (تکرار) چهارشنبه 01:30
ماه شیدایی چهارشنبه 02:30
ترتیل قران چهارشنبه 05:00
سخنرانی مذهبی چهارشنبه 06:00
مستند چهارشنبه 07:00
سریال طنز چهارشنبه 08:00
چمن گل چهارشنبه 09:00
خانه و زندگی (زنده) چهارشنبه 11:00
سخنرانی مذهبی چهارشنبه 13:30
تکرار ویژه برنامه افطار چهارشنبه 14:00
فیلم سینمایی چهارشنبه 15:00
تکرار چمن گل چهارشنبه 16:30
سابقون چهارشنبه 18:00
ویژه برنامه افطار و اذان مغرب چهارشنبه 19:45
سریال نفس گرم چهارشنبه 21:00
اخبار استان چهارشنبه 22:30
فیلم سینمایی پنج شنبه 00:00
سریال طنز (تکرار) پنج شنبه 01:30
ماه شیدایی پنج شنبه 02:30