نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
بسته شبانه 02:00
ترتیل قران 05:00
تاریخ از این ور 07:00
چمن گل 09:00
سینمایی کودک 09:30
خانه و زندگی (زنده) 11:00
تکرار سریال 12:00
سخنرانی مذهبی 13:30
تکرار ایوان الوند 14:00
فیلم سینمایی 15:00
تکرار چمن گل 16:40
سریال میخک 18:30
اخبار استان 22:30
سینمایی پنج شنبه 00:00
بسته شبانه پنج شنبه 02:00
ترتیل قران پنج شنبه 05:00
تاریخ از این ور پنج شنبه 07:00
چمن گل پنج شنبه 09:00
سینمایی کودک پنج شنبه 09:30
خانه و زندگی (زنده) پنج شنبه 11:00
تکرار سریال پنج شنبه 12:00
سخنرانی مذهبی پنج شنبه 13:30
تکرار ایوان الوند پنج شنبه 14:00
فیلم سینمایی پنج شنبه 15:00
تکرار چمن گل پنج شنبه 16:40
سریال میخک پنج شنبه 18:30