نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
چمن گل 09:00
سینمایی کودک 09:30
خانه و زندگی (زنده) 11:00
تکرار سریال 12:00
سخنرانی مذهبی 13:30
تکرار ایوان الوند 14:00
فیلم سینمایی 15:00
تکرار چمن گل 16:40
سریال میخک 18:30
اخبار استان 22:30
سینمایی چهارشنبه 00:00
بسته شبانه چهارشنبه 02:00
ترتیل قران چهارشنبه 05:00
تاریخ از این ور چهارشنبه 07:00
چمن گل چهارشنبه 09:00
سینمایی کودک چهارشنبه 09:30
خانه و زندگی (زنده) چهارشنبه 11:00
تکرار سریال چهارشنبه 12:00
سخنرانی مذهبی چهارشنبه 13:30
تکرار ایوان الوند چهارشنبه 14:00
فیلم سینمایی چهارشنبه 15:00
تکرار چمن گل چهارشنبه 16:40
سریال میخک چهارشنبه 18:30
اخبار استان چهارشنبه 22:30