نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
شبانگاهی 02:00
نمایش 03:30
سجاده 03:55
اذانگاهی 04:30
پرسمان دینی 04:55
دولت بیدار - بازپخش 05:30
لبخند خوبان 06:05
ورزش و زندگی - تکرار 06:30
فصل رویش 06:40
خبر سراسری 07:00
صبح الوند (زنده) 07:10
خبر سراسری 08:00
دریچه (زنده) 08:30
همدان کلینیک 09:00
خبر استان 09:50
رادیو محله (زنده) 11:00
تمنای دل 11:30
قرآن، اذان و مناجات 11:55
خبر استان 12:55
پرسمان دینی 13:00
خبر سراسری 14:00
یک جرعه عاشقی 14:45
گام پنجم - سیما (زنده) 15:00
سیاه سفید خاکستری 15:30
خبر استان 16:00
موج مهربانی 16:30
صدای روستا - تکرار 17:30
قرآن، اذان و مناجات 18:15
مجله ورزشی 18:40
مسابقه 19:00
خبر استان 19:30
راز نیلوفر 20:00
دریچه (بازپخش) 20:30
خبر سراسری 20:55
شبی از شبها 21:30
نمایش 22:30
تکرار صدای صحنه 23:00
شعر و موسیقی 23:30