نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
رادیو پروانه 02:00
شباهنگ 03:30
ترتیل قران 04:00
اذانگاهی 05:00
بر کرانه نور 05:30
خبر سراسری 07:00
صبح الوند (زنده) 07:10
خبر سراسری 08:00
دریچه (زنده) 08:25
رادیو محله (زنده) 10:05
کودک و نوجوان 11:30
خبر استان 12:00
تا بیکران 12:30
قرآن، اذان و مناجات 13:00
نمایش 13:30
خبر سراسری 14:00
تا آسمان 14:45
شما بپرسید 15:00
خبر استان 16:00
مثبت جوانی(زنده) 17:00
موج مهربانی 18:00
قرآن، اذان و مناجات 19:00
خبر سراسری 21:00