نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
رادیو پروانه ها 02:00
اذانگاهی 03:45
دولت بیدار 06:00
لبخند خوبان 06:15
مجله ورزشی 06:25
خبر سراسری 07:00
صبح الوند (زنده) 07:05
خبر سراسری 08:00
دریچه (زنده) 08:15
همدان کلینیک (زنده) 08:55
مدار عشق 09:00
رادیو محله (زنده) 09:55
خبر استان 10:55
کودک 11:00
تا بیکران 11:25
قرآن، اذان و مناجات 11:50
منبر (زنده) - کتاب گویا 12:30
خبر استان 12:55
گفتمان 13:00
خبر سراسری 14:00
شما بپرسید 15:00
خبر استان 16:00
موج مهربانی (زنده) 16:15
هفت هنر 17:30
قرآن، اذان و مناجات 17:55
نوجوان 18:30
خبر استان 19:00
صدای روستا 19:30
مثبت جوانی(زنده) 19:55
خبر سراسری 21:00
روانشناسی 21:30
مسابقه طنز خانم باش آقا باش 22:00
نمایش 22:30
قصه راستان 23:00
شعر و موسیقی 23:30