نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
بر کرانه نور 02:00
مجله سحرگاهی 03:05
اقیانوسی آرام 04:00
نشانی آفتاب 04:30
پرسمان دینی 06:00
خبر سراسری 07:00
هفت سین ایرانی 07:30
خبر سراسری 08:00
تحویل آرزوها 08:30
رادیو مسافر 09:00
نوروز الوند 10:10
خبر استان 13:00
مشق عشق 13:05
خبر سراسری 14:00
همپای بهار 15:00
رادیو مسافر 16:00
بهارانه 16:30
ایران را بگردیم 17:30
رادیو مسافر 18:00
ویژه اذان مغرب 19:30
خبر سراسری 21:00
سرزمین افسانه ها 23:00
آوای کتاب 23:30