نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
شبانگاهی 02:00
بازپخش نمایش 03:30
ترتیل قران 04:00
اذانگاهی 05:00
بر کرانه نور 05:30
لبخند خوبان 06:00
ورزش و زندگی 06:15
سعدی نامه 06:35
خبر سراسری 07:00
صبح الوند (زنده) 07:05
خبر سراسری 08:00
متل و مثل 08:15
دریچه (زنده) 08:30
همدان کلینیک 09:00
خبر استان 10:00
رادیو محله (زنده) 10:05
مدرسه رادیویی الوند 10:55
فصل رویش 11:30
مجله نیمروزی 11:45
خبر استان 11:55
اشتیاق 12:00
قرآن، اذان و مناجات 13:15
سخنرانی 13:30
خبر سراسری 14:00
تا آسمان 14:30
گام پنجم - سیما (زنده) 15:00
دریچه (بازپخش) 15:30
خبر استان 16:00
مجله ورزشی 17:00
حافظ راز 17:25
مجله عصرگاهی 17:40
در آستان جانان 17:55
موج مهربانی (زنده) 18:30
خبر استان 19:30
قرآن، اذان و مناجات 19:40
سعدی نامه (بازپخش) 20:10
مثل خند 20:30
خبر سراسری 21:00
حریم آرامش 21:30
مسابقه طنز خانم باش آقا باش - بازپخش 22:00
نمایش 22:30
حریر سخن 23:00
دعای کمیل 23:30