نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
شبانگاهی 02:00
ویژه برنامه سحر (ماه عاشقی - سیما) 03:30
قرآن، اذان، نماز و مناجات 04:30
جزء خوانی قرآن کریم 05:00
لبخند خوبان 06:15
دولت بیدار 06:30
ورزش باستانی 06:40
خبر سراسری 07:00
صبح عالی (زنده) 07:10
خبر سراسری 08:00
مسابقه حروف چین 08:40
همدان کلینیک 09:00
خبر استان 10:00
فصل رویش 10:15
دریچه (زنده) 10:30
رادیو محله (زنده) 11:00
خبر استان 12:00
تمنای دل 12:35
قرآن، اذان و مناجات 13:00
روشنای جان 13:25
خبر سراسری 14:00
یک جرعه عاشقی 14:45
گام پنجم - سیما (زنده) 15:00
به توان زندگی - بازپخش 15:30
خبر استان 16:00
ندای جمعه 17:00
جمع خوانی قرآن کریم - سیما 17:45
سیاه سفید خاکستری 19:00
قبول حق (ویژه افطار) 19:30
قرآن، اذان و مناجات 20:30
دولت بیدار - بازپخش 20:40
خبر سراسری 21:00
فرزند من 21:30
نمایش 22:00
درس مثنوی 22:30
گلپونه‌ها 23:30