نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
شبانگاهی 02:00
نمایش 03:30
قرار شاعرانه 04:05
بر کرانه نور 04:40
سجاده 05:05
اذانگاهی 05:35
لبخند خوبان 06:05
دعای ندبه و سخنرانی 06:25
خبر سراسری 08:00
نقش دوم 08:30
لبخند ایرانی 09:00
اشتیاق 10:55
قرآن، اذان و مناجات 11:55
سخنرانی 12:10
آئینه فرهنگ (تکرار) 12:40
فرنگیس 13:10
خبر سراسری 14:00
تا آسمان 14:40
نمایش 15:00
صدای صحنه 15:30
یک نکته یک آهنگ 16:00
پنجره ای رو به سعادت 16:30
غذا سلامت زندگی 16:55
دعای سمات 17:55
قرآن، اذان و مناجات 18:20
قرآن و زندگی 18:30
دال خنده 19:00
همدان کلینیک - بازپخش 19:55
خبر سراسری 20:55
خشت اول 21:30
نمایش 22:00
مثل خند 23:00
شعر و موسیقی 23:30