نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری جمعه 00:00
مجله سحرگاهی جمعه 03:30
نشانی آفتاب جمعه 05:10
دعای ندبه و سخنرانی جمعه 06:30
خبر سراسری جمعه 08:00
افق روشن جمعه 08:40
لبخند ایرانی جمعه 09:00
قند و عسل جمعه 11:00
رنگ زندگی جمعه 11:30
آوای کتاب جمعه 13:30
خبر سراسری جمعه 14:00
پند سر دندانه جمعه 14:25
مسابقه هفت خوان جمعه 15:00
مردان پارسی جمعه 16:00