نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
تمنای دل (ویژه اذان ظهر) 12:30
افق روشن 13:30
خبر سراسری 14:00
یک جرعه عاشقی 14:50
مردان پارسی 15:05
آهنگ خانه 15:30
خبر استان 16:00
طرح سابقون(جمع خوانی قرآن کریم) 18:00
سیاه سفید خاکستری 18:10
ماوشان عصرگاهی 19:40
خبر سراسری 21:00
نمایش 22:20
سرزمین افسانه ها 23:00
آوای کتاب 23:30
خبر سراسری چهارشنبه 00:00
پند سر دندانه چهارشنبه 02:30
مجله سحرگاهی چهارشنبه 03:30
سی جزء سی قاری(ترتیل قرآن) چهارشنبه 05:00
خبر سراسری چهارشنبه 07:00