نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
نمایش 02:00
روایت خوبان (تکرار) 02:30
مجله سحرگاهی 03:30
گلستان ادب 03:40
کیمیای سعادت 03:55
طنز کارت قرمز 04:00
سجاده 04:27
قرآن، اذان، نماز و مناجات 04:55
از میان گفته ها 05:30
تالان 06:10
طنز 06:40
فروغ ولایت 07:00
خبر سراسری 08:00
امیر عشق 08:30
لبخند خوبان 08:45
عسل خند 09:00
امیر دلها 10:30
مستند نفت 11:00
طنز 11:30
تمنای دل 11:50
قرآن، اذان و مناجات 12:20
روایت خوبان 12:30
بازپخش فروغ ولایت 13:00
خبر سراسری 14:00
پدرانه 14:30
گام پنجم - سیما (زنده) 15:00
نمایش 15:30
گفتگوی تنهایی 16:00
موج مهربانی (زنده) 16:30
عیدانه 17:30
روایت خوبان 18:20
قرآن، اذان و مناجات 18:35
بازپخش عسل خند 19:00
بازپخش امیر دلها 20:30
خبر سراسری 21:00
بازپخش مستند نفت 21:30
نمایش 22:00
عسل خند 23:30