نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
شبانگاهی 02:00
گلشن خیال 03:30
سجاده 03:50
قرآن، اذان، نماز و مناجات 04:25
نشانی آفتاب 04:45
پرسمان دینی 05:15
لبخند خوبان 06:10
دولت بیدار 06:30
ورزش باستانی 06:40
خبر سراسری 07:00
صبح الوند (زنده) 07:10
خبر سراسری 08:00
مسابقه حروف چین 08:30
همدان کلینیک 09:00
خبر استان 10:00
فصل رویش 10:15
دریچه (زنده) 10:30
رادیو محله (زنده) 11:00
خبر استان 12:00
تمنای دل 12:40
قرآن، اذان و مناجات 13:15
روایت خوبان 13:25
خبر سراسری 14:00
یک جرعه عاشقی 14:45
گام پنجم - سیما (زنده) 15:00
دریچه (بازپخش) 15:30
خبر استان 16:00
پرسمان (زنده) 17:00
فصل رویش (بازپخش) 17:45
مستند 18:00
موج مهربانی 18:30
آئینه فرهنگ (تکرار) 19:30
قرآن، اذان و مناجات 20:50
خبر سراسری 21:00
راز نیلوفر 21:30
نمایش 22:00
درس مثنوی 22:30
قرار شاعرانه 23:30