نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
شعر و موسیقی 02:00
ترتیل خوانی قرآن کریم 03:30
اذانگاهی 04:30
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
دریچه (زنده) 08:20
باغ زندگی / همدان کلینیک 09:00
رادیو محله (زنده) 10:05
قرآن، اذان و مناجات 13:00
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
موج مهربانی (زنده) 16:30
مثبت جوانی(زنده) 19:20
خبر سراسری 21:00