نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
بر کرانه نور 02:00
نشانی آفتاب 03:00
مجله سحرگاهی 03:25
سجاده(ویژه اذان صبح) 04:30
قرآن، اذان، نماز و مناجات 05:00
دعای عهد 05:15
پرسمان دینی 06:00
سخنرانی شهید مطهری 06:30
خبر سراسری 07:00
صبح الوند 07:15
خبر سراسری 08:00
دریچه 08:40
باغ زندگی 09:00
رادیو محله (زنده) 10:00
روزگار رضاخانی 11:35
خبر استان 12:00
اشتیاق (زنده) 12:05
قرآن، اذان و مناجات 13:15
تفسیر قرآنی دکتر بهشتی 13:30
خبر سراسری 14:00
یک جرعه عاشقی 14:50
تحلیل هفته 15:00
خبر استان 16:00
صدای روستا 16:30
جوانان سلام 17:00
فصل رویش 17:45
موج مهربانی (زنده) 18:30
قصه راستان 19:30
ویژه اذان مغرب 19:45
قرآن و زندگی 20:00
دریچه (بازپخش) 20:40
خبر سراسری 21:00
روزگار رضاخانی (بازپخش) 22:05
نمایش 22:30
دعای کمیل 23:00
آئینه فرهنگ (تکرار) 23:30