نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
بر کرانه نور 02:00
مجله سحرگاهی 02:30
نشانی آفتاب 03:30
از میان گفته ها 04:00
سجاده 04:40
قرآن، اذان، نماز و مناجات 05:10
دعای عهد 05:30
پرسمان دینی 05:45
شهر قصه ها 06:45
خبر سراسری 07:00
صبح الوند 07:10
خبر سراسری 08:00
دریچه(زنده) 08:40
باغ زندگی(زنده) 09:00
خبر استان 10:00
رادیو محله (زنده) 10:05
کمی تفکر 11:00
تمنای دل 11:25
قرآن، اذان و مناجات 11:55
قرآن و زندگی 12:10
رادیو شهر(زنده) 12:30
خبر استان 13:00
نمایش 13:05
مشق عشق 13:30
خبر سراسری 14:00
یک جرعه عاشقی 14:45
گام پنجم - سیما (زنده) 15:00
صدای روستا 15:30
خبر استان 16:00
موج مهربانی (زنده) 16:30
قرآن، اذان و مناجات 17:35
قرآن و زندگی(تکرار) 17:45
روایت خوبان 18:00
آب و زندگی 19:40
شبی از شبها (زنده) 20:00
خبر سراسری 21:00
یک نکته یک آهنگ 21:30
شعر خند 22:00
نمایش 22:30
دال خنده 23:00