نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
بر کرانه نور 02:00
سی جزء سی قاری(ترتیل قرآن) 05:00
پرسمان دینی 06:00
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
خبر استان 13:00
مشق عشق 13:05
خبر سراسری 14:00
ایران را بگردیم 17:30
کاشانه مهر 19:35
خبر سراسری 21:00
سرزمین افسانه ها 23:00
آوای کتاب 23:30