نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
اشتیاق (زنده) 00:05
شبهای ایران 00:30
بر کرانه نور 02:00
نشانی آفتاب 03:00
مجله سحرگاهی 03:25
سجاده(ویژه اذان صبح) 04:30
قرآن، اذان، نماز و مناجات 05:00
دعای عهد 05:15
پرسمان دینی 06:00
یک جرعه عاشقی 06:30
تاریخ اسلام 06:45
خبر سراسری 07:00
صبح الوند 07:15
خبر سراسری 08:00
دریچه 08:40
باغ زندگی 09:00
رادیو محله (زنده) 10:00
دال خنده (تکرار) 11:00
قرآن، اذان و مناجات 13:15
افق روشن 13:30
خبر سراسری 14:00
یک جرعه عاشقی 14:45
تحلیل هفته 15:00
یک نکته یک آهنگ 15:30
خبر استان 16:00
صدای روستا 16:30
جوانان سلام 17:00
قصه راستان 17:05
فصل رویش 17:45
موج مهربانی (زنده) 18:30
دریچه (بازپخش) 19:30
قصه راستان 20:00
اقیانوسی آرام 20:30
ویژه اذان مغرب 20:40
خبر سراسری 21:00
دال خنده 21:30
دعای کمیل 22:30
اشتیاق (بازپخش) 23:00