نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
شبهای ایران 00:30
نمایش 02:00
مجله سحرگاهی 02:30
گلستان ادب 03:10
از میان گفته ها 03:25
طنز 03:55
روایت خوبان (تکرار) 04:10
سجاده 04:45
قرآن، اذان، نماز و مناجات 05:15
مناجات شعبانیه 05:25
نشانی آفتاب 05:30
دعای عهد 05:35
کیمیای سعادت 06:10
تالان 06:30
خبر سراسری 08:00
اشتیاق 12:35
تمنای دل 12:45
قرآن، اذان و مناجات 13:15
مناجات شعبانیه 13:22
خبر سراسری 14:00
گام پنجم - سیما (زنده) 15:00
خبر استان 16:00
قرآن، اذان و مناجات 20:00
مناجات شعبانیه 20:10
خبر سراسری 21:00
نمایش 22:00
قند پارسی 22:30
آهنگ خانه 23:00
آوای کتاب 23:30