نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
پرسمان دینی 02:00
مجله سحرگاهی 03:05
اقیانوسی آرام 04:00
نشانی آفتاب 04:30
خبر سراسری 07:00
خبر سراسری 08:00
نمایش 12:30
خبر استان 13:00
خبر سراسری 14:00
خبر استان 16:00
ماوشان 18:10
ماوشان عصرگاهی 19:40
خبر سراسری 21:00
پرسمان دینی 21:30
سرزمین افسانه ها 23:00
آوای کتاب 23:30