نمایش جدول پخش

شنبه یک شنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنج شنبه جمعه
خبر سراسری 00:00
پرسمان دینی 02:00
مجله سحرگاهی 03:05
اقیانوسی آرام 04:00
نشانی آفتاب 04:30
دعای ندبه و سخنرانی 06:30
خبر سراسری 08:00
لبخند ایرانی 09:00
رنگ زندگی 11:30
نمایش 12:30
آوای کتاب 13:30
خبر سراسری 14:00
پند سر دندانه 14:25
مردان پارسی 15:00
سازیان 16:30
نیمه پنهان ماه 17:30
کاشانه مهر 19:35
خبر سراسری 21:00
سازیان 21:30
سرزمین افسانه ها 23:00
آوای کتاب 23:30