کانال
 
شبکه همدان  
شبکه يک  
شبکه دو  
شبکه چهار  
شبکه تهران  
شبکه خبر  
شبکه آموزش  
شبکه قرآن  
شبکه نسیم  
شبکه سه  
  مشخصات
ماهواره ( Satellite ) Name

Iran Sat

badr

Arab Sat ۲,۳

Frequency Rate ۱۲۳۰۲،۱۱۸۸۱ MHz
Symbol Rate    ۳۲۰۰۰،۲۷۵۰۰
FEC ۵/۶،۳/۴ 
Polarization Horizontal
  کانال
ديجيتال ( Dijital ) ۱۰شبکه TV و ۱۵ شبکه رادیو (کانال ۳۹) ۳۹۶۱۸ MHZ
۸شبکه TV و رادیو استانی (کانال ۳۳)

۶۶۹ MHZ

شبکه های HD(کانال ۳۳)

۵۷۰  MHZ