اقتصاد مقاومتی؛ تولید - اشتغال | چهارشنبه، ۲۹ شهریور ۱۳۹۶

فرکانس های پخش سیما

 

 

فرکانس پخش سیما

ایستگاه مکمل

ایستگاه اصلی

تلویزیون دیجیتال

 

فرکانس

کانال

فرکانس

کانال

506 MHZ

25

618 MHZ

39

بسته اول

554 MHZ

31

666 MHZ

45

بسته دوم

650 MHZ

43

474 MHZ

21

بسته سوم

 

POL

SR

FREQ

ماهواره

شبکه های سراسری

V

30000

11.555

GHZ

 

INTELSAT

شبکه استانی همدان

V

3500

11.016

GHZ

شبکه های سراسری

H

27500

11.881

GHZ

 

BADR

شبکه استانی همدانی

H

32000

12.302

GHZ