Skip to Content

با فرزانگان

با فرزانگان

بافرزانگان برنامه ای است که در رادیو همدان تهیه و پخش می شود.در این برنامه رادیویی نظر به ضرورت شناساندن فرهیختگان و عالمان استان همدان سعی می شود که شنوندگان را با زندگی ،عقاید ،شیوه سلوک و رفتار و سیره عملی فرزانگان استان همدان آشنا کند.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :آقای دادفرما

نویسنده: آقای دادفرما

گوینده:آقای حسینی