Skip to Content

جوانان سلام(ویژه هفته بسیج)

Loading the player...
جوانان سلام(ویژه هفته بسیج)

برنامه جوانان سلام برنامه ای است که به مسایلی جوان پسند و فرا روی جوانان می پردازد .در هفته بسیج این برنامه با رویکرد معرفی جوانان موفق بسیجی و عوامل موفقیت آنان پخش می شود .این برنامه رادیویی را می توانید هر روز ساعت 15 از شبکه رادیویی همدان بشنویید.در برنامه جوانان سلام رویکرد جوان پسند و از دو مجری جوان نیز برای اجرا بهره گرفته می شود.در این برنامه به صورت غیر مستقیم جوانان بسیجی موفق به عنوان الگوهای جوانان با بیان علل و چرایی موفقیت آنان معرفی می شوند.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :خانم زهره جلیلوند-خانم طالبی

گوینده:صابر سماوت -ناهید احمدی خو

نویسنده:محبوبه عباسی آذر -حامد سالمی

گزارشگر:آقای جعفری-آقای ایلخانی