Skip to Content

سجاده

سجاده

بالاترین مقام انسان مقام عبودیت است که توفیق بندگی حق نصیبش می گردد و شیرین ترین مرحلة عبادت مرحله دعا و ایجاد ارتباط بنده با خدا و توفیق تضرع و توبه و اظهار خضوع و خشوع و اعلان تقدیس و تسبیح و تحمید حق در دل شب به هنگام سحر زمانی که غوغای زندگی مادی فرو می نشیند و روح و جسم انسان آرامش می یابد است که سبب رسیدن انسان به مرحلة کمال و تحصیل نورانیت و بصیرت قلب و وصول به معدن عظمت و دریدن حجاب های ظلمت می گردد. در قرآن کریم و در سخنان معصومین (ع) که از وحی نشأت گرفته است آثار مادی و معنوی سحرخیزی و شب زنده داری و نیز آداب و کیفیت آن مطالب بسیاری بیان فرموده شده است. شب را سرّی است که در غیر آن نیست. شب بعنوان آفریده خاص خداوند معرفی شده است و برای آن فواید و آثاری است که در قرآن کریم نیز بدان اشاره شده تا بندگان با آن فضایل آشنا گشته و بتوانند از آن برای تعالی و تکامل و تقرب خود به درگاه خداوند بهره ها گیرند. انسان برحسب رتبه وجودی خود همه شب را یک نسق ، همه ساعات آن را یکسان و لحظات آن را یکنواخت می بیند. اما حقیقت امر و آنچه هست چنین نیست. نیمه اول شب و نیمه دوم آن و ساعات و لحظات آن با هم فرق دارد. از اشارات کلام ربوبی همچون آیات اول سوره مزمل می توان این مطلب را استنباط کرد که نیمه دوم شب و آخر آن حساب خاصی دارد.

برنامه سجاده عنوان برنامه ای که هر روز قبل از اذان صبح و ویژه شب زنده داران از صدای مرکز همدان پخش می شود .با توجه به اهمیت سحر و شب زنده داری در این برنامه تلاش می شود با استفاده از سخنان بزرگان و علماء لحظات معنوی برای شنوندگان فراهم شود.