جهش تولید | پنج‌شنبه، ۹ بهمن ۱۳۹۹

اثر ضمان - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

اثر ضمان

Loading the player...

ماده ٧٠٩ ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد مگر بعد از ادای دین ولی می تواند در صورتی که مضمون عنه ملتزم شده باشد که در مدت معینی برائت او را تحصیل نماید و مدت مزبور هم منقضی شده باشد رجوع کند. ماده ٧١٠ اگر ضامن با رضایت مضمون له حواله کند به کسی که دین را بدهد و آن شخص قبول نماید مثل آن است که دین را ادا کرده است و حق رجوع به مضمون عنه دارد و همچنین است حواله مضمون له به عهده ی ضامن. ماده ٧١١ اگر ضامن دین را تأدیه کند و مضمون عنه آن ر ا ثانیاً بپردازد ضامن حق رجوع به مضمون له نخواهد داشت و باید به مضمون عنه مراجعه کند و مضمون عنه می تواند از مضمون له آن چه را که گرفته است مسترد دارد. ماده ٧١٢ هر گاه مضمون له فوت شود و ضامن وارث او باشد حق رجوع به مضمون عنه دارد. ماده ٧١٣ اگر ضامن به مضم ون له کمتر از دین داده باشد زیاده بر آن چه داده نمی تواند از مدیون مطالبه کند اگر چه دین را صلح به کمتر کرده باشد. ماده ٧١۴ اگر ضامن زیادتر از دین به داین بدهد حق رجوع به زیاده ندارد مگر در صورتی که به اذن مضمون عنه داده باشد. ماده ٧١۵ هر گاه دین مدت داشته و ضامن قبل از موعد آن را بدهد مادام که دین حال نشده است نمی تواند از مدیون مطالبه کند. ماده ٧١۶ در صورتی که دین حال باشد هر وقت ضامن ادا کند می تواند رجوع به مضمون عنه نماید هر چند ضمان، مدت داشته و موعد آن نرسیده باشد مگر آن که مضمون عنه اذن به ضمان موجل داده باشد. ماده ٧١٧ هر گاه مضمون عنه دین را ادا کند ضامن بری می شود هرچند ضامن به مضمون عنه اذن در ادا نداده باشد. ماده ٧١٨ هر گاه مضمون له ضامن را از دین ابرا کند ضامن و مضمون عنه هر دو بری می شوند. ماده ٧١٩ هر گاه مضمون له ضامن را ابرا یا دیگری مجاناً دین را بدهد ضامن حق رجوع به مضمون عنه ندارد. ماده ٧٢٠ ضامنی که به قصد تبرع، ضمانت کرده باشد حق رجوع به مضمون عنه ندارد. مبحث چهارم - در اثر ضمان بین ضامنین ماده ٧٢١ هر گاه اشخاص متعدد از یک شخص برای یک قرض به نحو تسهیم ضمانت کرده باشند مضمون له به هر یک از آن ها فقط به قدرسهم او حق رجوع دارد و اگر یکی از ضامنین تمام قرض را تأدیه نماید به هر یک از ضامنین دیگر که اذن تأدیه داده باشد می تواند به قدر سهم او رجوع کند. ماده ٧٢٢ ضامنِ ضامن حق رجوع به مدیون اصلی ندارد و باید به مضمون عنه خود رجوع کند و به همین طریق هر ضامنی به مضمون عنه خود رجوع می کند تا به مدیون اصلی برسد. ماده ٧٢٣ ممکن است کسی در ضمن عقد لازمی به دین دیگری ملتزم شود . در این صورت تعلیق به التزام،مبطل نیست مثل این که کسی التزام خود را به دین مدیون معلق به عدم او نماید.شهادت جانسوز حاج قاسم سلیمانی

شهادت جانسوز حاج قاسم سلیمانی

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او

سردار قاآنی

سردار قاآنی

مروری بر سابقه فعالیتهای درخشان سردار قاآنی : فرمانده سپاه قدس

سردار دلها

سردار دلها

سردار حاج قاسم سلیمانی تا ابد در قلب مردم ایران جاودانه شد.

مدافعان

مدافعان

نماهنگ مدافعان، تقدیم به روح بلند شهید دکتر محسن فخری زاده