سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | پنج‌شنبه، ۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اجرای کمر بند سبز بعنوان سپر دفاعی در مقابل پدیدهای نوظهور

رئیس سازمان محیط زیست کشور

اجرای کمر بند سبز بعنوان سپر دفاعی در مقابل پدیدهای نوظهور

اجرای کمر بند سبز بعنوان سپر دفاعی در مقابل پدیدهای نوظهور

اجرای کمر بند سبز بعنوان سپر دفاعی در مقابل پدیدهای نوظهوردر دستور کار قرار دارد. به گزارش خبر گزاری صداو سیما مرکز همدان رئیس سازمان محیط زیست کشور در همایش شهر سبز پایدار در همدان گفت : اجرای کمر بند سبز بعنوان سپر دفاعی در مقابل پدیدهای نوظهور از جمله گردوغبارهای محلی در دستور کار قرار گرفته که امیدواریم این طرح در شهرهای سبز وپایدار وکلان شهر ها در طرحهای جامع وتفضیلی مورد توجه قرار گیرد ابتکار با بیان اینکه در برنامه کاهش الاینده های هوا 16 دستگاه اجرایی در کنار هم با ساز وکار مدیریتی قوی تلاش می کنند کیفیت هوای شهر را افزایش دهند افزود :مدیریت یکپارچه شهری ودر کنار ان توجه به درامدهای پایدار درشهر ها با هدف ایجاد درامد پایدار به غیر از منابع ناشی از فروش شهر مورد توجه دولت قرار گرفته است و مدیریت وتوسعه فضای سبز در شهرها از دیگر مصوبات مهم دولت در موضوع خفاظت از محیط زیست است وی گفت : دولت چند مصوبه را بعنوان اسیب شناسی زیست محیطی شهر ها به تصویب رسانده که بهترین انها در ارتباط با تسهیلات لازم برای مدیریت پسماند در شهر ها ست.