جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

استاد سید مهدی نژند - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

استاد سید مهدی نژند

استاد سید مهدی نژند


استاد سید مهدی نژند متولد آذر ماه 1345 می باشند .ایشان از سالهای 1354 با هنر رزمی کونگ فو وکاراته رزمی را شروع نمود وتا سالهای 1358 این دو ورزش را د رکنار هم تمرین کردند سپس با تکواندو آشنا شدند وتا سالهای 1374 در این رشته رزمی عناوین مختلفی را کسب نمودند . سپس با سفر به کشورهای آسیائی واروپائی د ررشته های مختلف رزمی تجربه بسیار زیادی را کسب کردند وهمچنین سالها د رمسابقات خارجی شرکت نمودند که باز با موفقیت به پایان رسید . استاد نژند د رکشورهای خارجی با بازی د رمسابقات فول کنتاکت ومسابقات آزاد به صورت حرفه ای آغاز به کار کردند و بعد از سالها به کشور ایران باز گشتند . از سالهای 1378 استاد نژند با سفر به کشورهای ترکیه ،روسیه ، باکو، دوبی ، کره جنوبی ، امریکا و... توانست د رسن خود که سن بازنشتگی د رهنرهای رزمی میباشد عناوین قهرمانی را دوباره نصیب خود کند. استاد در سن 41 سالگی مدال طلا پیشکسوتان راد رامریکا نصیب خود کرد وبعد از آن در مسابقات جهانی کشور کره جنوبی ددرسازمان المپیک توانست یک طلا ود رمسابقات شمشیر زنی نیز یک برنز دریافت نمایند . استاد نژند دارای سرعت پا بسیار بالائی د راجرای تکنیکهای انفرادی وترکیبی دارد فنون دفاع شخصی استاد نژند د ربیشتر کشورهای جهان به یاد ماندنی بوده وزبان زد تمام مسئولین سبکهای جهان می باشد .استادنژند همچنین د راجرای فنون سلاحهای سرد نیز آشنائی کامل دارد ایشان سالها د رمسابقات دفاع شخصی مقام اول مسابقات را کسب نموده ومی توان گفت استاد د رتمامی فنون رزمی No 1 ))است ،شاگردان ایشان د رحد بسیار زیادی ماهر شدند ود رحد وتوان استاد پیش می روند ود ربعضی ازحرکتها با استاد همگام هستند واین نشانه مهارت وتجربه استا د نژند می باشد .