Skip to Content

آش تره

Loading the player...

تره یکی از سبزیجات روینده در استان همدان است که می توان با آن در فصل سرما آش خوشمزه ای را طبخ کرد.