Skip to Content

آش ساک

Loading the player...

آش ساک یکی از قدیمی ترین آش های سنتی در استان همدان است.