Skip to Content

آش گیلاغه

Loading the player...

آش گیلاغه از گیاهان خودرویی تهیه می شود که درتابستان در دشت ها می روید.