اقوام الوند

همدان چه آن زمان که پایتخت مادها بوده، چه بعدها که مأوای علویان گشته و چه روزگاری که مهد حکیمان و بزرگانی چون بوعلی، باباطاهر و عین‌القضات بوده و چه اکنون که دارالمؤمنین و دارالمجاهدین است همواره بر تارک آسمان ایران‌زمین درخشیده و مردمانش بر خود بالیده‌اند که در سرزمین بزرگ زیسته و نفس می‌کشند.

اکنون همدان از پس هزاران هزار سال یکی از معدود شهرهای جهان است که هم‌چنان محکم و استوار بر ستون‌ها گذشته خود پایدار است و این همه مانایی انگشت حیرت به کام همگان فرو برده تا هگمتانه، اکباتان، آمادای، همدان و دیگر نام‌هایی که هر کدام خود نشانی بر بزرگی این سرزمین هستند در ذهن جهانیان برای همیشه جاودانه بماند.

درهمدان اقوام مختلفی زندگی می کرده اند که پرداختن به نحوه زندگی آنان در این سرزمین خود حدیث مفصلی است.برنامه اقوام الوند عنوان برنامه است که در آن به بیان ویژگی ها و خصوصیات اقوامی که در همدان زندگی می کرده اند پرداخته است.

Loading the player...
عوامل تولید:

 این برنامه از برنامه های تامینی است که گویندگی آن را خانم پهلوانی بر عهده داشتند.

تاریخ تولید: 1392