Skip to Content

اقیانوسی آرام

اقیانوسی آرام

برنامه اقیانوسی آرام برنامه ای است رادیویی که با بهره گیری از ادبیات فارسی و نکات دینی با شیوه ای جدیددر اجرا به بیان مسایل مختلف زندگی و اجتماعی که هر روز در گیر آن هستیم می پردازد.در این برنامه سعی می شودبا بهره گیری از متون قوی و ایجاد و تبیین باورهای صحیح نحوه بهتر زیستن را به طور غیر مستقیم به شنونده منتقل کند.