جهش تولید | سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۳۹۹

ایمنی با نصب حفاظ - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

ایمنی با نصب حفاظ

ایمنی با نصب حفاظ


Loading the player...

این انیمیشن اشاره دارد به ماده 15 آیین نامه حفاظتی كارگاه های ساختمانی كه می گوید ، كلیه پرتگاهها و دهانه های باز در قسمت های مختلف كارگاه ساختمانی و محوطه آن كه احتمال خطر سقوط افراد را دربر دارد باید تا زمان محصور شدن یا پوشیده شدن نهایی و یا نصب حفاظها ،پوششها و نرده های دائم و اصلی به وسیله نرده ها یا پوشش های موقت به طور مجتمع و مناسب حفاظت گردند

This animation refers to Article 15 which states that the building regulations, conservation workshops All about cliffs and open mouth of the various construction and landscaping that involves risk of falling Must be enclosed or covered until the final installation and protection, coatings and principal by fence or fence of permanent and temporary cover to be protected and appropriately integrated