Skip to Content

برای خوشبختی

Loading the player...
برای خوشبختی

این برنامه برای آشنایی با خانواده های موفق و زندگی های  مطلوب از نظر دین اسلام از صدای مرکز همدان پخش شد.در این برنامه از منابع مختلف دینی و مباحث اجتماعی  بهره گیری شد.در این برنامه شنونده پسند  با خانواده های موفق و علت موفقیت آنان برای جوانان و افرادی که در زندگی نیازمند الگوهای عینی هستند گفتگو و مصاحبه زنده انجام شد.

این برنامه که رویکردی اجتماعی داشت برای آشنایی بیشتر شنوندگان با سبک زندگی سالم و بهره گیری از تجربیات مردم تهیه و تولید شد.

 


تهیه کنندگان :خانم تمسکی

نویسنده:خانم تمسکی

گوینده:خانم تمسکی

گزارشگر:آقای سرگزی