برنده آخر آبان

                                                   برنده هفت خوان

آقایان مصطفی قربانی و گرشاسب طاهری از شهرستان بهار