برنده دی ماه

حسن کلباسی مقدم از دمق رزن 

سورنا غفار زاده از قروه