برنده شهریور 96

طیبه کریمی اصل از تویسرکان 

زهره نامداری از ازندریان