برنده مسابقه هفت خوان

 

زهرا آقا میری فرزند علی از همدان