برنده مسابقه هفت خوان

خانم نرگس فتحی ،22 ساله  دانشجوی مهندسی پزشکی از همدان