برنده مسابقه همیشه بهار

 

 

  آقای علی کریمی صالح-خانم شکوه کهریزی از همدان