برنده هفته دوم تیرماه

جعفر نقاشیان نام پدر میرزا علی