برنده هفت خان 26 تیرماه

    

 

                                                       شهین ملکی نام پدر علی نقی از همدان