برندگان خرداد 96

یارعلی ایزد یار از کنگاور 

محمد مهدی خداویسی از همدان