برندگان مسابقه هفت خوان

 

بهزاد نوعی از شهرستان بهار نام پدر حسین

گرشاسب طاهری از شهرستان بهار نام پدر امیر