Skip to Content

بورانی لبو

Loading the player...

لبو از صیفی جاتی است که در این فصل فراوان وجود دارد با لبو می توانید یک دسر متفاوت برای اهل خانه آماده کرده و سفره خود را رنگین کنید.