رونق تولید ملی | جمعه، ۲ اسفند ۱۳۹۸

تصفیه خانه آب همدان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تصفیه خانه آب همدان

تصفیه خانه آب همدان


تصفیه خانه همدان جزو بهترین تصفیه خانه های کشور است که با درایت تمام دست اندرکاران، کار آن دنبال می شود. تمام جوانب فنی در این تصفیه خانه رعایت شده و این تصفیه خانه می تواند برای بقیه شهرها به عنوان نمونه معرفی شود. تصفیه خانه فاضلاب همدان برای جمعیتی معادل 500 هزار نفر در دومدول نفر طراحی شده و فاضلاب شهرهای همدان ،بهار ، جورقان ، صالح آباد ،لالجین ، مریانج با اجرای 60 كیلومتر شبكه اصلی و 10/5 كیلومتر خط انتقال به تصفیه خانه منتقل می گردد. در شهرستان همدان 697 کیلومتر شبکه جمع آوری سنتی و مدرن فاضلاب با 116 هزار و 410 انشعاب وجود دارد.

Hamadan is one of the nation's wastewater treatment plant with the wisdom of all those involved, it will follow. All technical aspects in this respect the plant and this plant can be introduced to other cities as examples. Hamadan wastewater treatment plant had been designed for a population of 500 million people and waste water Dvmdvl cities of Hamadan, spring, Jvrqan, Saleh Abad, Laljyn, Maryanej with 60 km of the main network and 10/5 km transmission line will be transferred to the plant. In Hamedan, there are 697 km in the city sewage collection network of traditional and modern, with 116 thousand and 410 branches there.

{besps}slidshow/tasfieh{/besps}