جهش تولید | چهارشنبه، ۸ بهمن ۱۳۹۹

تعهدات وکیل - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

تعهدات وکیل

Loading the player...

ماده ۶۶۶ هر گاه از تقصیر وکیل خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل مسبب آن محسوب می گردد مسئول خواهد بود. ماده ۶۶٧ وکیل باید در تصرفات و اقدامات خود مصلحت موکل را مراعات نماید و از آن چه که موکل بالصراحه به او اختیار داده یا بر حسب قرائن و عرف و عادت داخل اختیار اوست، تجاوز نکند. ماده ۶۶٨ وکیل باید حساب مدت وکالت خود را به موکل بدهد و آن چه را که به جای او دریافت کرده است به او رد کند. ماده ۶۶٩ هر گاه برای انجام یک امر، دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آن ها نمی تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر بنماید مگر این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می تواند به تنهایی آن امر را به جا آورد. ماده ۶٧٠ در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع، وکیل باشند به موت یکی از آن ها وکالت دیگری باطل می شود. ماده ۶٧١ وکالت در هر امر، مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست مگر این که تصریح به عدم وکالت باشد. ماده ۶٧٢ وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر این که صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد. ماده ۶٧٣ اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود. مبحث سوم - در تعهدات موکل ماده ۶٧۴ موکل باید تمام تعهداتی را که وکیل در حدود وکالت خود کرده است، انجام دهد . در مورد آن چه که در خارج از حدود وکالت انجام داده است موکل هیچ گونه تعهد نخواهد داشت مگر این که اعمال فضولی وکیل را صراحتاً یا ضمناً اجازه کند. ماده ۶٧۵ موکل باید تمام مخارجی را که وکیل برای انجام وکالت خود نموده است و همچنین اجرت وکیل را بدهد مگر این که در عقد وکالت، طور دیگر مقرر شده باشد. ماده ۶٧۶ حق الوکاله ی وکیل تابع قرارداد بین طرفین خواهد بود و اگرنسبت به حق الوکاله یا مقدار آن قرارداد نباشد تابع عرف و عادت است و اگر عادت مسلمی نباشد وکیل مستحق اجرت المثل است. ماده ۶٧٧ اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. مبحث چهارم - در طرق مختلفه انقضای وکالت ماده ۶٧٨ وکالت به طرق ذیل مرتفع می شود: ١- به عزل موکل؛ ٢- به استعفای وکیل؛ ٣- به موت یا جنون وکیل یا موکل. ماده ۶٧٩ موکل می تواند هر وقت بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل و یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. ماده ۶٨٠ تمام اموری که وکیل قبل از رسیدن خبر عزل به او در حدود وکالت خود بنماید نس بت به موکل نافذ است. ماده ۶٨١ بعد از این که وکیل استعفا داد مادامی که معلوم است موکل به اذن خود باقی است می تواند در آن چه وکالت داشته اقدام کند. ماده ۶٨٢ محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن ها نمی باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد. ماده ۶٨٣ هر گاه متعلق وکالت از بین برود یا موکل عملی را که مورد وکالت است خود انجام دهد یا به طور کلی عملی که منافی با وکالت وکیل باشد به جا آورد مثل این که مالی را که برای فروش آن وکالت داده بود خود بفروشد وکالت منفسخ می شود.شهادت جانسوز حاج قاسم سلیمانی

شهادت جانسوز حاج قاسم سلیمانی

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او

سردار قاآنی

سردار قاآنی

مروری بر سابقه فعالیتهای درخشان سردار قاآنی : فرمانده سپاه قدس

سردار دلها

سردار دلها

سردار حاج قاسم سلیمانی تا ابد در قلب مردم ایران جاودانه شد.

مدافعان

مدافعان

نماهنگ مدافعان، تقدیم به روح بلند شهید دکتر محسن فخری زاده