Skip to Content

تقویم روز

تقویم روز

تقویم روز برنامه ای است که هر روز صبح قبل از ساعت 7 از رادیو همدان پخش می شود.در این برنامه به بیان اتفاقات و رویدادهای رخ داده در این روز برحسب سالهای قمری ،میلادی و شمسی می پردازد.

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :آقای خویشوند

گوینده: خانم مستجیر

نویسنده: خانم محبوبه عباسی