Skip to Content

توجه به همسایه ها

Loading the player...

 این فایل صوتی زیبا را خانم صفر زاده با موضوع اهمیت دادن به همسایه ها ارسال کرده اند.این صوت به صورت نمایش تهیه شده است.از خانم صفرزاده ممنونیم.