توزیع بلیط نیم بها سینما

توزیع بلیط نیم بها سینما قدس 

همکاران متقاضی جهت دریافت بلیط نیم بها می توانند به امور اداری مرکز مراجعه نمایند.