جهش تولید | دوشنبه، ۱۰ آذر ۱۳۹۹

تپه نوشیجان - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تپه نوشیجان

تپه نوشیجان


تپه نوشیجان در 25 كیلومتری جاده ملایر- همدان روی صخره طبیعی مشرف برجلگه شوركات قرارگرفته ودارای دیدگاه وسیع و چشم اندازی زیباست كه بدون شك درهزاره اول ( ق .م )به علت سرسبزی وطراوات خاصی كه این جلگه داشته موردتوجه اقوام ماد قرارگرفته است. چیزی كه براهمیت این تپه می افزایدمعماری آن است ، چراكه معماری خاص دوره ماد و قبل از هخامنشیان را برای ما روشن می سازد . با توجه به شواهد وعناصر معماری كاوش شده ازاین تپه ماد ها ازآن به عنوان قلعه نظامی استفاده می كردند. طبق بررسی های انجام شده توسط "دیویداستروباخ" باستان شناس انگلیسی درنتیجه این حفاری ها ، سه طبقه 1 و2 3 برای این تپه شناسایی شدطبقه اول رابه مادها ازنیمه دوم قرن هشتم تانیمه اوائل قرن ششم قبل ازمیلاد و طبقه دوم رابه هخامنشیان وطبقه سوم رابه ساسانیان نسبت می دهند بقایای آثاری كه ازاین تپه بدست آمده دربرگیرنده معماری مادهاست كه شامل : 1-بنای قدیمی جبهه غربی تپه كه نخستین آتشگاه است ، بقایای یك آتشدان درجبهه جنوبی نشانگرمراسم نیایش آتش میباشداتاق معبدبصورت شمالی-جنوبی ساخته شده است ودربدنه مخروطی شمالی آن سه طاقچه بطور نامحصوص دیده میشوددرحاشیه جنوبی معبدبقایای یك سكوی برجسته وجود داردكه احتمالاً شالوده پایه ستونهای معبد بوده است آخرین تاریخ استفاده ازاین بنای تاریخی همزمان با دگرگونی معماری دراین تپه وایجادتالارستون دار درشرق است 2-تالارستون دار "آپادانا" : این تالار بر روی سكوی خشتی قرارگرفته است تالارهای ستون دارفوق یعنی آپادانا ، نودین تپه وتپه نوشیجان با تالارهای اوراتویی كه در آلتین تپه آسیای صغیربدست آمده قابل مقایسه هستندواحتمالاً تاثیرپذیری ازهنرمعماری "اوراتو"ساخته شده است . 3-معبداصلی : شكل معبد به صورت نیم چلیپا بوده وباهمان عناصر معماری دژ ساخته ،در زاویه شمالی سرسرا پایه آتشدانی وجود داردكه ازسه بخش كاملاً مشخص ساخته شده است بایدخاطرنشان كرداین نوع آتشگاه ازنظر پلان دراكثرآتشگاه های دوره ساسانیان بچشم می خورد. 4--اتاق هاوانبارها : این بخش دومین اثر مهم تپه نوشیجان راتشكیل می دهد كه در شرقی ترین قسمت تپه قرارگرفته ودارای حصار ، بارو،اتاقهای مسكونی وانبار است. 5-تونل : دربخش شمالی تالارستون دار و درامتدادشرق وغرب حفره ای سردابی شكل كنده شده كه درعمق 3 متری به صخره منتهی میشود با توجه به شكل تونل بنظرمی رسدكه كارمعماری پایان نیافته وازاین جهت میتوان استنباط كردكه احداث آن درآخرین دوره سكونت دراین تپه صورت پذیرفته وازطرفی احتمالاً ایجادآن در تپه جنبه امنیتی داشته است.

{gallery}noshijan{/gallery}

Noshijan ancient temples (Noshijan hill) The hill at 25 km road Malayer - Hamedan on natural cliffs overlooking Brjlgh Shorkat eyes were opened wide And includes beautiful view is undoubtedly the first millennium BC. M. And refreshing due to special green plains that have addressed the importance of the hill tribes Media applies what it Adds It is Architecture because the specific architecture of Median and Achaemenid before us reveals. Given this evidence, the Exploring architectural elements Hill Median taking it as a fortress. According to studies by "David estrobakh "archaeologist English result of these excavations, three floors 1, 2, 3 for the hills identification First floor, the Medes, the second half of the eighth century to the early half of the sixth century BC, and the second floor, into the Achaemenid, and the third floor, into the Sassanids, are compared.