رونق تولید ملی | دوشنبه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۸

جدول هفتگی پخش صدا - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جدول هفتگی پخش صدا

جدول هفتگی پخش صدا


ساعت/روز شنبه یکشنبه
دوشنبه سه شنبه
چهارشنبه پنج شنبه
جمعه
04:00

سخنرانی

سخنرانی

سخنرانی سخنرانی سخنرانی سخنرانی

سخنرانی

05:00
بیا آغاز کنیم بیا آغاز کنیم بیا آغاز کنیم بیا آغاز کنیم بیا آغاز کنیم بیا آغاز کنیم

بیا آغاز کنیم

05:30
قرآن و اذان صبح قرآن و اذان صبح قرآن و اذان صبح قرآن و اذان صبح قرآن و اذان صبح قرآن و اذان صبح قرآن و اذان صبح
06:00 صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه
06:20
منظومه روشنایی منظومه روشنایی منظومه روشنایی منظومه روشنایی منظومه روشنایی منظومه روشنایی

منظومه روشنایی

06:30 قران و ترجمه
قران و ترجمه قران و ترجمه قران و ترجمه قران و ترجمه قران و ترجمه قران و ترجمه
06:40
تقویم تاریخ
تقویم تاریخ تقویم تاریخ تقویم تاریخ تقویم تاریخ تقویم تاریخ

سخنرانی و دعای ندبه

06:45
پروانه های شاد فصل رویش
پروانه های شاد فصل رویش پروانه های شاد فصل رویش
07:00

خبر سراسری

خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری
07:10
صبح الوند
صبح الوند صبح الوند صبح الوند صبح الوند صبح الوند
08:00
خبر سراسری
خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری

تقویت شبکه

08:30
دریچه
دریچه دریچه دریچه دریچه دریچه
09:00
پنجره ای رو به سعادت
پنجره ای رو به سعادت پنجره ای رو به سعادت پنجره ای رو به سعادت پنجره ای رو به سعادت پنجره ای رو به سعادت
09:10
حماسه دی
باغ زندگی باغ زندگی باغ زندگی باغ زندگی باغ زندگی
10:00
خبر استان
خبر استان خبر استان خبر استان خبر استان خبر استان
10:10
رادیو محله
رادیو محله رادیو محله رادیو محله رادیو محله رادیو محله
11:00
تامین
تامین تامین تامین تامین تامین
11:05
نمایش
نمایش نمایش نمایش نمایش اوقاف
11:45
دل و دیده دل و دیده دل و دیده دل و دیده دل و دیده دل و دیده
12:00
قرآن،اذان ،مناجات قرآن،اذان ،مناجات قرآن،اذان ،مناجات قرآن،اذان ،مناجات قرآن،اذان ،مناجات قرآن،اذان ،مناجات قرآن،اذان ،مناجات
12:30
خانه ملت ندای جمعه طلوع یاد ایام مستند یار آشنا

اشتیاق

13:00
تامین تامین تامین تامین تامین تامین سخنرانی
13:05
با من بگو
مصلای آدینه
پیدا و پنهان
پرسمان راه شکوفایی
موج شهرستانها
13:45
نشانی نشانی نشانی نشانی نشانی نشانی
14:00
خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری

تقویت شبکه

15:00
جوانان سلام
جوانان سلام جوانان سلام جوانان سلام جوانان سلام جوانان سلام تقویت شبکه
15:45
پروانه های شاد فصل رویش پروانه های شاد فصل رویش پروانه های شاد فصل رویش تقویت شبکه
16:00
خبر استان
خبر استان خبر استان خبر استان خبر استان خبر استان
16:15
صدای روستا
صدای روستا صدای روستا صدای روستا صدای روستا صدای روستا تقویت شبکه
17:30
ویژه وقت اذان مغرب ویژه وقت اذان مغرب ویژه وقت اذان مغرب ویژه وقت اذان مغرب ویژه وقت اذان مغرب ویژه وقت اذان مغرب ویژه وقت اذان مغرب
17:45
موج مهربانی موج مهربانی موج مهربانی موج مهربانی موج مهربانی موج مهربانی طبیعت دل
18:30
دریچه دریچه دریچه دریچه دریچه دریچه گلستان ادب
19:00
با من بگو-تکرار
مصلای آدینه-تکرار پیدا و پنهان-تکرار پرسمان-تکرار راه شکوفایی-تکرار مجله ورزشی
پیدا و پنهان
20:00
خبر سراسری
خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری
20:30
نمایش
نمایش
نمایش
نمایش
نمایش
نمایش
منظومه روشنایی
21:00
رادیو محله- تکرار رادیو محله- تکرار رادیو محله- تکرار رادیو محله- تکرار رادیو محله- تکرارد رادیو محله- تکرار نمایش
22:00
پنجره ای رو به سعادت
پنجره ای رو به سعادت پنجره ای رو به سعادت پنجره ای رو به سعادت پنجره ای رو به سعادت پنجره ای رو به سعادت آیین های بومی
22:10
باغ زندگی-تکرار
باغ زندگی-تکرار باغ زندگی-تکرار باغ زندگی-تکرار باغ زندگی-تکرار باغ زندگی-تکرار سخنرانی
22:50
منظومه روشنایی منظومه روشنایی منظومه روشنایی منظومه روشنایی منظومه روشنایی منظومه روشنایی سخنرانی
23:00
جوانان سلام-تکرار جوانان سلام-تکرار جوانان سلام-تکرار جوانان سلام-تکرار جوانان سلام-تکرار جوانان سلام-تکرار فرزندان الوند
23:50
صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه صحیفه سجادیه
24:00
خبر سراسری
خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری خبر سراسری