رونق تولید ملی | سه‌شنبه، ۶ اسفند ۱۳۹۸

جنگ جهانی اول در همدان - نمایش محتوای تلویزیون

 

 

جنگ جهانی اول در همدان

دانلود

جنگ جهانی اول در سال  1333 ق در حالی آغاز شد که دوران نیابت سلطنت میرزا ابوالقاسم خان ناصرالملک قراگزلوی همدانی پایان یافته و احمدشاه تازه تاج­گذاری کرده بود. با شروع جنگ، ایران اعلام بی­طرفی کرد، و طی تلگرافی به حکمران همدان، عباس میرزا( سالار لشکر و حکمران همدان)، از او خواسته شد که این بی­طرفی را به مامورین رسمی مقیم همدان از جمله کنسولگری انگلیس، روس و آلمان اعلام کند. دولتین روس و انگلیس از طریق بانک استقراضی، شاهنشاهی، اتباع خود و اقلیت های مذهبی یهودی و ارمنی سعی درتسلط بر همدان داشتند.