جنگ نابرابر

این ویژه برنامه به صورت تحلیلی و آماری جنگ تحمیلی 8 ساله عراق علیه ایران رابا نگاهی به آمارها مورد کنکاش قرار داده و نابرابر بودن این جنگ را که در ان همه قدرت ها پشت سر عراق صف کشیده بودند به مخاطب توضیح می دهد اما در ادامه حقیقت ایمان و اتکای رزمندگان ایرانی را که سرانجام به برگشتن ورق جنگ به نفع اسلام و ایران شد نمایان می کند.

Loading the player...
عوامل تولید:

تهیه کننده، نویسنده، صدابردار:  مجید صناعتی مروت

گوینده:   عاطفه متقی

تاریخ تولید: 1397