جواهری در قصر

جواهری در قصر محصول سال 2003 2004 كشور كره جنوبي است

داستان در حدود 500 سال قبل در زمان سلسله چوسان  كه كره به نظام انعطاف ناپذير طبقاتي و ساختار اجتماعي مردانه خود مي باليداتفاق مي افتد. "جواهري در قصر " داستاني واقعي در باره دختري افسانه اي است كه به نخستين زن پزشك درباري زمان خود تبديل شد. بر مقام اجتماعي ضعيف خود به عنوان يك دختر سطح پايين در نظام اجتماعي مردانه و تبعيضات اجتماعي غلبه كرد و به مقام آشپز سلطنتي دست يافت و بعدها به پزشك درباري و پس از آن پزشك مخصوص شاه تبديل شد. او همچنين لقب مخصوص "یانگوم بزرگ" را از شاه دريافت كرد.

Loading the player...
سال تولید: 1393
عوامل تولید:

فیلم کره ای