جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

خارپشت - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خارپشت

خارپشت


Loading the player...

خارپشت ایرانی یکی از4 نوع خارپشتی است که در ایران زندگی می کند.بدن این خارپشت مانند تمام خارپشت ها از خارهای ریزی پوشیده شده است وسیاه رنگ به نظرمی رسد.خارپشت هادر برابر سم مار مقاوتم زیادی دارند. خارپشت ها توپ های خاردار طبیعی هستند.این جانوران به سبب خارهای نوک تیزی که هنگام دفاع وخواب زمستانی به کار می برند معروف شده اند. در این مواقع آن ها بدن خودراجمع می کنند و به صورت یک توپ خاردار در می آیند. درقسمت پشت بدن آن ها که گرد و پوشیده ازخار است ماهیچه های مخصوصی وجود داردکه همراه با پوست شل وانعطاف پذیر ودر هنگام خطریا خواب زمستانی به جانورکمک می کند به شکل یک توپ خار دار نفوذ ناپذیر دربیاید. خارپشت ها در اواخر پاییز و اوایل زمستان به خواب زمستانی فرومی روند .برای این کارضربان قلب آن ها از190 بار در دقیقه به 3 تا15باردر دقیقه کاهش می یابد .با توجه به این که خارپشت ها درمقابل سم مارمقاومت زیادی دارند می توانند از موجودات سمی مانند مارو...تغذیه کنند درنقات گوناگون دنیا خارپشت ها یکی از حیوانات محبوب خانگی هستند.نگه داری از خارپشت ها راه وروش خاصی داردکه از همه مهم ترفهمیدن زبان آن ها است!اگر شبیه به توپ شوند یعنی ترسیده اند اما اگر تنها خارهای جلوی سرشان رابلند کنند یعنی به چیزی مشکوک هستند اگر مانند مار صدای هیس هیس دربیاورند یعنی از من دور شو.

در نگاه بيشتر ببينيد