رونق تولید ملی | پنج‌شنبه، ۸ اسفند ۱۳۹۸

خواجه رشید الدین فضل الله همدانی - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خواجه رشید الدین فضل الله همدانی

خواجه رشید الدین فضل الله همدانی


Loading the player...

در فاصله سالهای 645 الی 648 ه.ق در همدان دیده به جهان گشود. وی از تاریخ نگاران اولیه ایران در صده هفتم است. کارلیان، خواجه رشید را نخستین تاریخ نویس جهان می داند، زیرا وی مولف کتاب جامع التواریخ است. آثار خواجه رشید منبع مفصلی برای بررسی تاریخ مغولان است. او در در طول زندگی پر افتخار خود در رشته های مختلف آثار بدیعی را به گنجینه هنر و دانش ایران تقدیم نموده است. در حوزه تاریخ، معارف دینی، تفسیر علوم قرانی، احکام، طب و آیین مملکت داری سر آمد بود. در کودکی و نوجوانی به تحصیل علوم و فنون گوناگون پرداخت و از پزشکان نام آور شهر خویش گشت. خواجه رشید که دانشمند و سیاستمداری بزرگ بود از سوی ایلخانان به وزارت غازان خان رسید. او مکانهایی چون بیمارستان، مدرسه و دارالایتام را بنا نمود. آثار او عبارتند از: جامع تسانیخ رشیدی، جامع التواریخ، توضیحات رشیدیه، مفتاح التواسیر، الاحیا و الاثار، بیان الحقایق، مجموعه مکاتبات رشیدی، رساله سلطانیه و لطائف الحقایق. او در سن 73 سالگی بر اساس حکم نابخردانه سلطان ابو سعید به قتل رسید.

At a distance of many years 645-648 Ah AH in Hamadan has seen to the world. He is the primary historians of Iran in a capacity VII. Karlian, Khajeh Rashid's first on draft world knows, because he is the author of a comprehensive book-tawarikh. Books by Khwaja Rashid detailed source for reviews on the Mongols. He's in his glory filled throughout life in different fields to make works of art treasures and badiy knowledge Iran has presented. In the field of history, religious education, the interpretation of regulations and decrees, karani, TEB was head of the country came to ing. In childhood and adolescence to study science and technology and various payments from their surprising name city physicians. Khajeh Rashid who was a great scientist and a politician of the Mongol Empire to the Anserinae Khan. He places such as hospital, school and daralaitam based applications. His works include: a comprehensive tsanekh Rashidi, rashida al-tawarikh, a comprehensive description of the keynote, altoaseer, alhqaiq, express, and lahia Asare collection soltaniyeh treatise Al-Rashidi, a correspondence and alhqaiq. He's at the age of 73 years, based on the judgment of nabkherdanah Sultan Abu Sa'id.

 

 

 

 

در نگاه بيشتر ببينيد