جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

خواهر خوانده - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

خواهر خوانده

خواهر خوانده


Loading the player...

سفر ما به تركیه رسید به اسپارتا، خواهر خوانده شهر همدان ،شهری كه از نظر قدمت بسیار نزدیك به شهر همدان است .خواهر خواننده بودن این دو شهر را ازدو بعد در نظر می گیرند یكی بعد عاطفی است كه دو شهر به هم احساس نزدیكی می كنند احساس غرابت می كنند و دوست دارند با هم نزدیك باشند كه طبیعتادر پرتو این احساس مجموعه ای از فعالیتهای فرهنگی ،هنری و اجتماعی و مناسبات دوستانه بین مردم و مسئولین دو شهر شكل می گیرد و دیگری تكمیل همدلی در مسائل اقتصادی تجاری و بازرگانی است .

Our trip to Turkey came to Sparta, called the sister city of HAMEDAN, the ancient city of Hamadan is very close to social and friendly relations between the people and city officials formed two complete empathy and another on economic issues.

در نگاه بيشتر ببينيد