Skip to Content

دریچه

Loading the player...
دریچه


برنامه دریچه هروز صبح به غیر از روزهای تعطیل از ساعت 8:30 دقیقه 9 ، به صورت زنده پخش می شود .دراین برنامه به طرح موارد تلفنی وپیامکی شهروندان از سراسر استان با مسئولین مربوط پرداخته می شود.

بررسی مشکلات ومعضلا ت موجود در این زمینه های مختلف شهری وروستایی محور ومحتوای برنامه اجتماعی وچالشی دریچه است.

تهیه کننده: ناصر مطلبی- نویسنده:کامران سخن پرداز- گوینده:افسانه تمسکی- حمید محسنی- محمد شاخصی- دستیار تهیه:کامران سخن پرداز-گزارشگر:بهروز سرگزی- صدابردار:فتاحیان- رضائیان-فطرسی-صناعتی