سال تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها | چهارشنبه، ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

در معاوضه - نمایش محتوای تولیدویژه

 

 

در معاوضه

Loading the player...

ماده ۴۶۴ معاوضه عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، مالی می دهد به عوض مال دیگر که از طرف دیگر اخذ می کند بدون ملاحظه ی این که یکی از عوضین، مبیع و دیگری ثمن باشد. ماده ۴۶۵ در معاوضه، احکام خاصه ی بیع جاری نیست. فصل چهارم - در اجاره ماده ۴۶۶ اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند. ماده ۴۶٧ مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا انسان باشد. مبحث اول - در اجاره اشیا ماده ۴۶٨ در اجاره ی اشیا، مدت اجاره باید معین شود و الا اجاره باطل است. ماده ۴۶٩ مدت اجاره از روزی شروع می شود که بین طرفین مقرر شده و اگر در عقد اجاره، ابتدای مدت ذکر نشده باشد از وقت عقد محسوب است. ماده ۴٧٠ در صحت اجاره، قدرت بر تسلیم عین مستأجره شرط است. ماده ۴٧١ برای صحت اجاره باید انتفاع از عین مستأجره با بقای اصل آن ممکن باشد. ماده ۴٧٢ عین مستأجره باید معین باشد و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است. ماده ۴٧٣ لازم نیست که موجر، مالک عین مستأجره باشد ولی بایدمالک منافع آن باشد. ماده ۴٧۴ مستأجر می تواند عین مستأجره را به دیگری اجاره دهد مگر این که در عقد اجاره خلاف آن شرط شده باشد. ماده ۴٧۵ اجاره ی مال مشاع، جایز است لیکن تسلیم عین مستأجره موقوف است به اذن شریک. ماده ۴٧۶ موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند و در صورت امتناع، موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار، مستأجر خیار فسخ دارد. ماده ۴٧٧ موجر باید عین مستأجره را در حالتی تسلیم نماید که مستأجر بتواند استفاده ی مطلوبه را بکند. ماده ۴٧٨ هر گاه معلوم شود عین مستأجره در حال اجاره معیوب بوده، مستأجر می تواند اجاره را فسخ کند یا به همان نحوی که بوده است اجاره را با تمام اجرت قبول کند ولی اگر موجر رفع عیب کند به نحوی که به مستأجر ضرری نرسد مستأجر حق فسخ ندارد. ماده ۴٧٩ عیبی که موجب فسخ اجاره می شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. ماده ۴٨٠ عیبی که بعد از عقد و قبل از قبض منفعت، در عین مستأجره حا دث شود موجب خیار است و اگر عیب در اثنای مدت اجاره حادث شود نسبت به بقیه ی مدت، خیار ثابت است. ماده ۴٨١ هر گاه عین مستأجره به واسطه ی عیب از قابلیت انتفاع خارج شده و نتوان رفع عیب نمود اجاره باطل می شود. ماده ۴٨٢ اگر مورد اجاره عین کلی باشد و فردی که موجر د اده معیوب در آید مستأجر حق فسخ ندارد و می تواند موجر را مجبور به تبدیل آن نماید و اگر تبدیل آن ممکن نباشد حق فسخ خواهد داشت. ماده ۴٨٣ اگر در مدت اجاره، عین مستأجره به واسطه ی حادثه، کلاً یا بعضاً تلف شود اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می شود و در صورت تلف بعض آن، مستأجر حق دارد اجاره را نسبت به بقیه فسخ کند یا فقط مطالبه ی تقلیل نسبی مال الاجاره نماید.شهادت جانسوز حاج قاسم سلیمانی

شهادت جانسوز حاج قاسم سلیمانی

پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او

سردار قاآنی

سردار قاآنی

مروری بر سابقه فعالیتهای درخشان سردار قاآنی : فرمانده سپاه قدس

سردار دلها

سردار دلها

سردار حاج قاسم سلیمانی تا ابد در قلب مردم ایران جاودانه شد.

مدافعان

مدافعان

نماهنگ مدافعان، تقدیم به روح بلند شهید دکتر محسن فخری زاده