Skip to Content

ذکر روز

ذکر روز

ذکر روز برنامه است که هر روز از رادیو همدان پخش می شود. در این برنامه ذکر هر روز به مدت 5 دقیقه به بیان ذکر آنروز پخش می شود .

عوامل این برنامه:

تهیه کننده :آقای خویشوند

نویسنده: خانم محبوبه عباسی

صدابردار:آقای صناعتی