جهش تولید | جمعه، ۲ آبان ۱۳۹۹

رد پای ببر - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

رد پای ببر

رد پای ببر


Loading the player...

الاغ در بیشه می گردد که ناگهان ردپای ببری را می بیند او از ترس پا به فرار می گذارد و با سرعت در حال دور شدن از آنجا می شود که به دوستش می رسد و فریاد می زند ببر دوستش که فکر می کند او می گوید ابر،با تعجب می گوید ابر که ترس ندارد و الاغ می گوید که منظور او ببر است نه ابر و الاغ می پرسد که ببر چیست و دیگری توضیح می دهد که ببر مثل شیر است و باز الاغ دیگر می پرسد که اگر مثل شیر است پس چرا به آن شیر نمی گویند و الاغ دیگر توضیح می دهد که آن ببر است و با شیر تفاوتهایی دارداو مثل گربه بزرگ است و کارهایش مثل شیر خطرناک است و این باعث می شود که هردو بترسند و الاغ به او می گوید که تو تا بحال ببر دیده ای و او می گوید که دیده است وببر خیلی بزرگ است و پنجه های خیلی تیزی دارد که می تواند درخت را هم تیکه کند و او می گوید که وقتی کوچک بوده ببر به او گفته که هر وقت بزرگ شد می آید و او را می خورد و او گمان می کرد که ببرآمده تا به عهدش وفا کند آنها دنبال راهی هستند تا بتوانند از دست شبر نجات پیدا کنند یک روز که برای خوردن آب به کنار برکه می روند قورباغه ای از آب می پرد و باعث ترس آنها می شود و این باعث می شود تا جرقه ای در ذهن یکی از الاغها زده شود و او به فکر نقشه ای بیفتد آنها داخل برکه قایم می شوند و با نی تنفس می کنند و وقتی که ببر برای خوردن آب به برکه آمد هردو باهم از برکه بیرون می آیند و این حرکت آنها باعث می شود که ببر بترسد و پا به فرار بگذارد

 

 

Ass is in the woods, when suddenly he sees a tiger footprints. Scared and runs away. His Friend thinks, he is afraid of the cloud. But ass about Tiger explains to him, which is like a cat, and a dangerous like lion. In boyhood, he said tiger, eats him, and now thinks tiger come here to eat him,. Aside, spring trends, and there is thought to mind ass. Are hidden in the spring , when Tiger comes to drink water, to frighten him. And the tiger escapes.

در نگاه بيشتر ببينيد