جهش تولید | شنبه، ۱۵ آذر ۱۳۹۹

زهر گیری عقرب - show-content

 

 

نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

زهر گیری عقرب

زهر گیری عقرب


کژدم یا عقرب و یا دراز دم نام یکی از گونه‌های بندپایان رده عنکبوتیان است که دارای ۸ پا و نیشی با زهر کشنده می‌باشد. نیش عقرب در نوک دم آن قرار دارد. عقرب‌ها شب‌ها به آرامی به فعالیت‌های زیستی خود می‌پردازند و بیشتر در آب و هوایی گرم فعال هستند. زهر کژدم مایعی بی‌رنگ و شفاف است که خاصیت قلیایی تا خنثی دارد و در واقع نوعی پروتئین است. سم از عناصری مانند کربن، ئیدروژن، ازت و گوگرد تشکیل شده‌است. سم شامل پروتئین‌های مختلفی از قبیل توکسین و آنزیم می‌شود. توکسین‌ها یا فاکتورهای سمی شامل نورووکسین (سم عصب‌گرا)، هموتوکسین و کاردیوتوکسین است. آنزیم‌ها که باعث سهولت تأثیر سم می‌شوند شامل لستیناز، هیالورونیداز، فسفولیپاز، پروتئیناز و آنزیم‌های انعقادی یا ضدانعقادی است. زهر کژدم‌ها بیشتر بر بند پایان و جانوران کوچک موثر است اما بعضی گونه‌های آن مانند «عقرب قاتل» برای انسانها هم کشنده هستند. این معلوم نیست که یک عقرب پس از مردن تا چند دقیقه می‌تواند بگزد. از رایج‌ترین روش‌های سم‌گیری از کژدم‌ها، استفاده از غده سمی عقرب یا به عبارتی بند انتهایی دم عقرب است. این بند انتهایی را غده سمی می‌گویند و نباید با دیگر بندهای دم عقرب که پنج عدد هستند، اشتباه شود. برای سم گیری ابتدا غده سمی را از محل اتصال با آخرین بند دم (بند پنجم) قطع می‌کنند و آن را شستشو می‌دهند سپس در دستگاه‌های خشک کننده حدود یک ماه قرار می‌گیرد تا به طور کامل خشک شود. پس از آن غده‌ها را در هاونهای بلورین می‌کوبند تا خرد شوند سپس با آب مقطر حل می‌کنند. محلول به‌دست آمده را در سانتریفوژ قرار می‌دهند تا مایع محتوی سم جدا شود.

Scorpios or Scorpio or long tail is one of the species of arachnid's arthropods that have eight legs and tip category is a deadly poison. Scorpion's sting in the tail tip is located. Scorpions are active at night and gently their biological activities are more active in warm weather. Scorpion venom to neutralize alkaline liquid is colorless and transparent, and is in fact a protein. Sam elements such as carbon, hydrogen, nitrogen and sulfur are formed. Venom contains various proteins such as enzymes and toxins. Toxins or toxic factors, including Nvrvvksyn (Sam Sbgra) are Hmvtvksyn and Kardyvtvksyn. Ease of enzymes that are involved Lstynaz venom, hyaluronidase, phospholipase, proteinase and enzymes of the coagulation or anticoagulation. Scorpion venom is effective on strap-end and small animals, but some species such as the "Scorpio Killer" are lethal to humans. It is not clear that a scorpion can Bgzd after dying a few minutes. Poison gettting common methods for the Scorpion, scorpion poison gland of the scorpion's tail trailing or short paragraph. The final paragraph should tell the poison gland of the scorpion's tail with the other five sections are mistaken .After the tubers are crushed then distilled Havans Crystal hit to solve. Solutions are obtained in a centrifuge to separate the liquid contained poison.

{besps}slidshow/aghrab{/besps}