Skip to Content

سرزمین افسانه ها

سرزمین افسانه ها

ایران زمین پر است از افسانه هایی کهن که در آن افسانه ها جز رشادت و دلیری مردان و زنان ایرانی است.افسانه هایی که برگرفته از ذهن و ادب ایرانی اسلامی است.در این افسانه ها نگاهی زیبا به شان و شخصیت انسانی با رویکرد اجتماعی و ادب و هنر را به وضوح می توان مشاهده کرد.

برنامه رادیویی سرزمین افسانه ها نام برنامه ای رادیویی است که در آن به بیان افسانه های ایرانی و در کنار آن نقل و بررسی آنان می پردازد.همچنین در این برنامه با استفاده از نمایش رادیویی این افسانه ها با روشی زیبا و دوست داشتنی بیان می شود.